Julia Palm

Julia Palm

Physiotherapeutin

  • Krankengymnastik / Physiotherapie
  • Manuelle Therapie
  • Sportphysiotherapie
  • Medizinische Trainingstherapie / MTT
  • Krankengymnastik am Gerät (KGG)
  • Kinesio-Taping
  • PNF – Therapie
  • Erweiterte ambulante Physiotherapie